Promovem l’envelliment
actiu, participatiu
i saludable.
Associació PROTED
Avís:

Presentació

L'ASSOCIACIÓ PROTED (Pro tercera edat) és una associació cultural sense ànim de lucre que neix amb el propòsit de treballar per a elevar els nivells culturals i educatius de les persones majors a través de la seva formació permanent al llarg de la vida i de la seva participació en programes de múltiples i variades activitats socioculturals que es desenvolupen en els seus Centres. PROTED pretén que les persones  majors, jubilades o no, continuïn actives, participatives i útils a la seva família i a la societat. Que visquin un envelliment actiu i que no caiguin en les temptacions de passivitat, avorriment, solitud, aïllament, tristesa, abandó, etc. que provoquen un envelliment accelerat i que escurcen la vida humana.

PROTED ha demostrat al llarg dels anys que les persones majors que continuen actives, amb ganes d'aprendre, interessades i curioses pel món que els envolta, que fomenten l'amistat i la convivència, que mantenen la seva autonomia i que tracten d'ajudar als altres, viuen més anys, amb major benestar personal i qualitat de vida, amb millor salut física, mental i social.

 MISSIÓ DE PROTED

Fomentar l'autonomia de les persones i formar-les davant els reptes que presenta una societat que envelleix per a aconseguir un benestar que permeti el “bé viure”.

VALORS DE PROTED

L'honestedat, el  rigor i l'esforç per a la millora contínua en el tracte i en el servei ofert, així com el respecte a la dignitat i autonomia de cada persona per a decidir com vol viure la seva vida.

Solidaritat

El fet de pertànyer a una associació significa actuar en comú aportant solucions a la globalitat del col·lectiu.

Justícia

Les demandes de la nostra entitat i de les persones que la componen no han de ser exigències capritxoses, sinó plantejaments basats en drets i necessitats, exercides des de la reflexió i no pel mer fet de fer-ho.

Transparència

Té una ètica d'actuació que implica transparència en la seva gestió i honradesa en els seus comportaments.

Participació

No hi ha projecte associatiu sense la participació de tots.

Representativitat i democràcia

Basat en el funcionament democràtic, representa a les persones que volen participar en les Aules de 3a Edat.

Eficiència

Tant en les comeses com en la Utilitat Social. Austers en els mitjans i ambiciosos en els fins.

Sentit de pertinença

Com a manera d'aconseguir un moviment social cohesionat, que les associades i associats  se sentin membres i participis del projecte

VISIÓ DE PROTED

Que PROTED continuï sent una referència de formació i coneixement per a les demandes que trobem en la societat i sàpiga adaptar-se als canvis que aquesta exigeix.

AULES DE 3a EDAT
Información y Solicitudes:
Centro Social Senabre
C/ Llanera de Ranes, 30
46017 - Valencia
Tlfno y Fax:
96.357.08.58 - 96.357.08.59
Email: jesuspatraix@fevated.org